Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gever zich niet hooft verklaard, aangezien het hier toch gaat om aanvulling binnen de grenzen der wet en niet om uitbreiding daarbuiten.

Zoo zullen alle die artikelen, welke betrekking hebben op aard en vorm der formeele schenking niet voor analogische uitbreiding vatbaar zijn , aangezien de materieele schenking zich in de meest verschillende handelingen kan voordoen, welke geheel in aard en vorm afwijken van de handeling middels afstand. Alleen in de economische gevolgen, welke worden teweeggebracht, vindt men de overeenkomst tusschen de formeele schenking en de onderscheidene vormen, waarin de materieele zich kan uiten. Alleen dus, voor zoover de artikelen hunnen grond vinden in die gevolgen, kunnen zij voor analogische uitbreiding in aanmerking komen. Gevaarlijk toch zoude het zijn op een koop en verkoop bij voorbeeld, waarin niettemin schenking naar de economische gevolgen is gelegen, artikelen bij uitbreiding toe te passen, welke alleen hun grond vinden in den bijzonderen aard en vorm der schenking van art. 1703 B. W. Gaan wij thans over tot de Eerste Afdeeling van den Elfden Titel. Zij houdt voorschriften in, betrekking hebbende op het begrip, den aard der schenking, zooals zij is omschreven in art. 1703 B. W. Voor een analoge interpretatie is alzoo geen plaats, wil inen de grenzen der wet niet willekeurig uitbreiden.

Eenige aarzeling zoude er nog kunnen bestaan aangaande art. 1704 B.W., inhoudende liet verbod om

Sluiten