Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dun algemeenen regel gewaagd — om redenen, welke de wet daartoe voldoende verklaart. Van deze redenen nu vindt men er eenige genoemd in art. 17'25 B. W. Evenwel: exceptio est strictissimae interpretationis: een uitbreiding der artikelen, in de Vierde Afdeeling voorkomende, tot alle die gevallen, waarin van een schenking naar het materieele begrip sprake is, is mitsdien ongeoorloofd.

Zoo hebben we thans gezien, in hoeverre de voorschriften voor de formeele schenking bij uitbreiding van toepassing kunnen worden geacht op de schenkingen naar het materieele begrip. Graan we nu in een volgend hoofdstuk ertoe over een onderzoek in te stellen naar de beteekenis der uitdrukking schenking of gift, waar zij voorkomt in onderscheidene artikelen, door het Burgerlijk wetboek verspreid. We gaan dus voorbij die bepalingen, waarin gesproken wordt van het toekennen van voordcel, aangezien het van zelf spreekt, dat hieraan eene ruime opvatting ten grondslag ligt.

Sluiten