is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tion, ajoute ces tormes, a persou ne capable et saus „fraude".

Was alzoo schenking als regel wel toegestaan, art. i422 Code Civil kwam met het verbod om te beschikken „entre-vifs, a titre gratuit des immeubles de „la communauté, ni de 1'universalité ou d'une quotité „du mobilier, si co n'est pour 1'établissement des enfants „communs". Alleen schenking van een bijzonder stuk roerend goed was den man toegestaan, mits zonder voorbehoud van vruchtgebruik. Blijkens liet rapport van Düveyrier (Locré XIII p. 347) was hiermede niets anders bedoeld dan een „restriction raisonnable" van de ongelimiteerde bevoegdheid van den man. Ook onze wetgever, die het artikel uit den Code overnam, bedoelde geen algeheele uitsluiting van de bevoegdheid van den man om bij woge van schenking hoe dan ook te beschikken over de gemeenschapsgoederen, doch uitsluitend, blijkens de uitdrukkelijke verklaring van de Regeering, een „aan „banden leggen" van zijn macht.

Zoo kan hij dus schulden van een ander betalen zonder in de rechten van den schuldeischer te treden, of renteloos aanmerkelijke geldsommen uitleenen, in één woord al zulke handelingen verrichten, waardoor een ander wordt bevoordeeld ten koste der gemeenschap, welke daardoor wordt verarmd, mits hij zich slechts onthoude van de bij liet artikel verboden beschikkingen.

Ontkend mag niet worden, dat liet hierdoor mogelijk is op onderscheidene manieren de verbodsbepalingen te