Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontduiken ten nadeule der vrouw. Wel zijn haar langs andere wegen waarborgen gegeven, waardoor zij zich tegen al te groote nadeelen tengevolge van het wanbeheer van den man kan beveiligen, doch het is de vraag of die waarborgen, gelijk de scheiding der goederen, de afstand der gemeenschap of de onder-curateele-stelling van den man, voldoende kunnen worden genoemd, aangezien zij toch geenszins leiden tot redres van reeds geleden nadeel en uitsluitend eene preventieve werking hebben met betrekking tot verdere benadeeling.

Verder vindt men van schenking gesproken in de artt. •223 en v. en 231 en v. B. W. handelende over de giften bij huwelijksche voorwaarden tusschen de aanstaande echtgenooten bedongen en over die, welke aan de aanstaande echtgenooten of aan kinderen uit hun huwelijk, bij huwelijksche voorwaarden of bij afzonderlijke notarieele acte, vóór het aangaan des huwelijks of ter zake van hetzelve verleden, door derden kunnen worden gedaan.

Het komt mij onnoodig voor bij deze artikelen te treden in een nader onderzoek der beteekenis van de uitdrukking gift. Het is toch duidelijk, dat de notarieele acte, waarbij de huwelijksche voorwaarden moeten worden verleden, de meest onderscheidene overeenkomsten en dus ook elke schenking, hoe ook geschied, tot inhoud kan hebben.

We gaan dus over tot art. '238 B. W. De artikelen 230 en 237 B. W. verbieden, dat de nieuwe echtgenoot bij tweede of verder huwelijk, wanneer er kinderen of

Sluiten