Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet aannemen eener gift aan een minderjarige gedaan.

Naar aanleiding van dit artikel werd in eenderafdeelingen der Kamer de vraag gesteld, „of deze bepaling „niet zoude behooreu te worden beperkt tot giften , waaraan „zekere voorwaarden gehecht zijn." De Regeering gaf daarop als hare meening te kennen, „deze verordening algemeen te moeten maken, omdat zelfs voorwaardelooze

77 ö

o-iften, tot zedelijke verplichtingen van den begiftigde

77 Ö 7 *

„jegens den gever, zouden kunnen aanleiding geven, hetgeen het verwerpen derzelve raadzaam zoude kunnen V 3

„doen zijn."

In welken zin dient hier schenking te worden genomen? Ofschoon de ratio juris voor een ruime opvatting pleit, aangezien olkc bevoordeeling zedelijke verplichtingen met zich kan brengen, geloof ik niet dat de uitdrukking „gift in dien zin moot worden genomen. Het aannemen van een legaat toch door den voogd vereischt geen voorafgaand verlof van don kantonrechter en nu zie ik niet in , waarom dan in alle gevallen, waarin van een schenking sprake is, het van het inzicht van den kantonrechter zou afhangen, of zij zou worden aanvaard. Zoude men de alof niet-aanvaarding ook hier niet evenals bij het legaat veilig aan de prudentie van den voogd kunnen overlaten ?

Bovendien denke men zich het geval eener schenking, waarin van eene feitelijke aanneming geen sprake is, zooals b.v. het betalen eener schuld zonder in do rechten van den schuldeischer te treden, waar de aanneming meestal wel stilzwijgend zal geschieden, terwijl art. 4<>0

Sluiten