Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„valent voor zijne praestatie bedingt. Het type dezer „handeling is de verkoop onder de waarde, een bekend „middel tor verduistering van het actief des boedels.

Ook de schenkingen der artikelen 44—4(5 der i aillissumentswet zijn alzoo bedoeld als „handelingen om niet .

Eindelijk nog het volgende:

Lano zegt in het 4® Deel zijner „Verklaring van het Burgerlijk wetboek" blz. 261:

„Art. 44. F.W. spreekt alleen van schenkingen, art. 1377c „B.W. meer algemeen van handelingen „„om niet."'

Om niet"" kan b.v. ook een pand ot eene hypotheek n»1

„worden verkregen, en „ „om niet1 ' wordt in den regel „ook een borgtocht aangegaan; ook in dergelijke gevallen „kan dus de handeling worden vernietigd, als de scliul„denaar wist, dat hij daardoor zijne schuldeischers „benadeelde. '

Met andere worden art. 1377c. B. W. omvat meer dan de schenking van art. 44 F.W.; omvat ook handelingen, welke niet zijn eene schenking, gelijk het verschaffen van zekerheid van inschulden. Zoo goed echter als dergelijke handelingen blijkens art. 43 '2°. F.W. vallen onder de. bepalingen der artikelen 42 en 43 F.W. en niet onder de schenkingen der artikelen 44— 46 F.W., vallen zij ook niet onder de handelingen om niet van het laatste lid van art. 1377 B.W., doch onder de handelingen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel; hier wordt toch door Prof. Land over liet hoofd gezien, dat art. 1377 1.1. B. W., hoewel sprekende van handelingen om niet, op zich zelf

Sluiten