is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Onder de vervalsching, bedoeld in art. 330 Wetb. v. Strafr., is niet begrepen vervalsching van veevoeder.

X.

Bij liet aannemen eener valsclie hoedanigheid kan men slechts dan schuldig zijn aan oplichting, indien die aangenomen hoedanigheid van dien aard was, dat zij de bevoegdheid gaf'of aannemelijk maakte om to handelen , zooals geschiedde.

XI.

Do veroordeelde in belastingzaken, die in hooger beroep is gekomen, moet niet den Procureur-Generaal , maar den Officier van Justitie dagvaarden; evenals, waar het hooger beroep door den Officier van Justitie is ingesteld, de beklaagde door dezen en niet door den Procureur (xeneraal moet worden gedagvaard.

XII.

Wanneer een gedeelte van een verhypothekeerd goed wordt onteigend, kan de hypotheekhouder vorderen de voor dat gedeelte betaalde schadeloosstelling, voor zooverre deze de hypothecaire schuld niet overtreft.