Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien aard geweest, dat ze den geest der volkeren voor elkander heeft ontsloten.*)

Wjj kunnen gerust zeggen, dat tot op Alexander den Groote de Grieksch-Romeinsche 9n de Semitische wereld ieder haar eigen cultuurgeschiedenis hebben gehad. Dit werd geheel anders, toen de Macedonische heerscher het Perzische Rijk aan zich onderwierp en door menigvuldige kolonisaties, gepaard met een uiterst tactvol optreden, deze verschillende menschenrassen met elkander in gemeenschap bracht. Door de veroveringen van Alexander is het Oosten voor de Grieksche cultuur ontsloten en onder zijne kunst- en letterlievende opvolgers ontwikkelde zich daar een eigenaardige beschaving, waarin wel is waar het Grieksche element ver de overhand heeft, maar die toch, door den Oosterschen bodem, waarop ze gegroeid is, een eigenaardig gemengd karakter vertoont. Deze beschaving, die natuurlijk verschillend is, naar den aard der volkeren en der tijden, wordt gewoonlijk met een algemeenen naam genoemd: „het Hellenisme' 2).

Dit Hellenisme is begonnen in het laatst van de 4de eeuw vóór Christus; het heeft beslag gelegd op alle levensuitingen van de volkeren van het Oosten, tot zelfs in Indië; het heeft zijnen stempel gedrukt

i) De feiten, door E. Sellin genoemd, kunnen het tegendeel niet bewijzen. Cf. zijn: „Die Spuren Griechischer Philosofie im A. T."; S. 29.

s) Over de Hellenistische cultuur in 't algemeen vergelijke men: J. P. Mahaffy. Greek Life and Thought from the age of Alexander to the Roman conquest.

Sluiten