Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de laatste periode van de Grieksch-Romeinsche beschaving; het heeft in Egypte, in 't bijzonder in Alexandrië, de vergaderplaats van alle volkeren der toenmaals beschaafde wereld, een zeer veelzijdige litteratuur doen ontstaan *); het heeft zijn eigenaardig karakter verleend aan een' litteratuurgroep, dien we allen kennen, ik bedoel het Nieuwe Testament.

Wanneer ik nu in den titel en in het vervolg in dit geschrift spreek van den „Griekschen Geest", dan bedoel ik daarmee dien Geest, die van het oude Hellas, de bakermat der Grieksche Wijsheid, is uitgegaan; de zaden van de Grieksche cultuur in het Oosten heeft uitgestrooid, en zoo een eigenaardig genuanceerde Grieksche wereldbeschaving in het aanzijn riep, die wij kennen onder den naam van het Hellenisme.

Deze Grieksche Geest heeft, zooals zich reeds vermoeden laat, zijnen invloed ook onder de Joden doen gelden.2) Hoe ver die invloed gegaan is, kunnen we afmeten naar de Joodsch-Hellenistische litteratuur,

l) Cf. Fr. Susemihl. Geschichte der Griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit.

3) Over Jodendom en Hellenistische cultuur cf.:

Paul Wendland. Die Hellenistisch-Römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.

Freudenthal. Hellenistische Studiën.

liertholet. Die Stellung Israels und der Juden zu den Fremden.

Hugo Willrich. Juden und Griechen vor der Makkabaischen Erhebung.

Schürer. Gesch. des Jüd. Volkes, u.s.w.; III; neueste Auflage.

Zeiler. Die Philosofie der Griechen; III2; dritte Auflage.

Jiousset. Die Religion des Judentums im N. Tlichen Zeitalter.

Sluiten