Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geschriften toch duidelijk den gemeenschappelyken oorsprong. Uit het grootste deel van de litteratuur, die ons is overgebleven, zien we duidelijk, dat het Joodsche denken zich onder Griekschen invloed vooral in één bepaalde richting heeft ontwikkeld. De vertaling der LXX, Aristobulus, het boek der Wijsheid en Philo zijn even zoovele stadiën in het proces der Helleniseering, dat de Joodsche Godsdienst in Alexandrië heeft doorgemaakt. Om dit eigenaardig verschijnsel eenigszins te begrijpen, moeten we het leeren zien in verband met de richting van het Grieksche denken in de laatste eeuwen voor Christus.

Toen de classieke periode voor de Grieksche filosofie was geëindigd, concentreerde zich het geestelijk leven in de verschillende scholen. Hier was het denken ondergeschikt aan de praktijk van het leven, het zwaartepunt lag dan ook, wat de theorie betreft, in de ethiek Hierop is weldra een' periode gevolgd, waarin de filosofie geheel werd onttroond. De tegenstrijdige resultaten, waartoe de verschillende filosofen waren gekomen, leidden tot twijfel aan de macht van het denken ; de scepsis maakte zich steeds meer van de gemoederen meester. Hiermee ging in breede kringen een bankroet van het zedelijk leven gepaard, waartoe ook de ongunst der tijden had meegewerkt. Zoo lag dan de glorietempel, dien de oude mensch zichzelven had gebouwd, in puin. Met het deemoedigend bewustzijn, dat het wezen der dingen te diep en te hoog is voor menschelijk denken, en dat

Sluiten