Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aanwezig ')• Op dit laatste komen we aanstonds terug. Eerst bepalen we ons tot het feit, dat een groot en belangrijk deel van de Joodsch-Hellenistische litteratuur behoort tot dezelfde familie; en we vragen ons af: „Vinden we de eigenaardigheden, die deze familie kenmerken, ook bij de Chokma-litteratuur terug?" Is dat het geval, mochten juist die trekken die onze Wijsheidsgeschriften tot een' afzonderlijken groep in den O. Tischen kanon stempelen, behooren tot de kenmerkende eigenaardigheden van het Joodsch Alexandrinisme, dan zouden we met recht mogen vermoeden, dat zich hier in het Joodsche kleed inderdaad de Grieksche Geest heeft verstoken Blijkt echter het tegendeel, dan moeten we de vraag naar verwantschap tusschen beide litteratuurgroepen wat algemeener stellen. Doch hierover straks. In de eerste plaats hebben we hier het karakter van het Joodsch Alexandrinisme i.e.z. nader te omschrijven. Wjj doen dat aan de hand van Zeiler 2). Hij vat de eigenaardigheden van deze geestesrichting op de volgende wijze samen : „Eine dualistische Entgegensetzung des Göttlichen und des Irdischen, ein abstrakter, jede Erkenntniss des göttlichen Wesens ausschliessender Gottesbegriff, eine Verachtung der Sinnenwelt, welche an die platonischen Lehren von der Materie und von dem Herabsteigen der Seelen in die Körper

1) Men vergelijke o.a. den Aristeasbrief en het 4de Makkabaeërboek. Zie verder Freudenthal: Hellenistische Studiën.

2) Zie boven. III2, S. 251.

Sluiten