Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

De Chokma en De Grieksche Geest.

A. Bijzonder Deel.

Bij het onderzoek naar den invloed van den Griekschen Geest op onze Joodsche Wysheidslitteratuur, moeten we wel onderscheiden tusschen twee vormen, waarin deze afhankelijkheids vraag kan worden gesteld. De eene heeft betrekking op het probleem in meer algemeenen zin. Wij zouden haar aldus kunnen formuleeren : „Moet de Joodsche Wijsheid, als geestesrichting in 't algemeen, verklaard worden uit den invloed van de Grieksche beschaving op den Joodschen godsdienst?" De tweede vraag bepaalt zich tot de details. Wij zouden haar alzoo kunnen omschrijven: „Zijn er bepaalde woorden, uitdrukkingen, of pericopen in onze Wijsheidsgeschriften, die er op wijzen, dat de schrijvers met de Grieksche taal en gedachtenwereld in aanraking zijn geweest ?"

Voor de eerste vraag is vooral door M. Friedlander *) met nadruk onze aandacht gevraagd. Met

') Griechische Philosofie im A. T.

Sluiten