Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Griekschen invloed heeft gedacht. Wij zullen achtereenvolgens stilstaan bij de wijsgeerige systemen waarvan men bekendheid bij den schrijver van dit 0. Tische boek heeft ondersteld, en ten slotte bij enkele woorden en uitdrukkingen, die men slechts uit Griek sche parallelen heeft gemeend te kunnen verklaren.

a. Prediker.

u. Prediker en Heraclitus

In 1886 verscheen van de hand van Edmund Pfleiderer een monografie over Heraclitus, den filosoof

van Ephese. x)

Aan het slot van zijn' studie laat deze geleerde een' verhandeling volgen over het boek Prediker, waarin hij duidelijke sporen van verwantschap met den Ephesiër meent te kunnen aanwijzen. Zeer eigenaardig is de meening van Pfleiderer als zou de schrijver zich nu eens met sympathie aan zijn' Griekschen voorganger aansluiten, om zich dan weer polemisch tegenover hem te stellen. „Ich glaube , zegt hij, „die Hypothese aufstellen zu dürfen, dass jenes spate Buch des alttestamentlichen Kanons sogar wirklich und genetisch mit Heraklit zusammenhangt. Scheint es mir doch in merkwürdiger Oscillation des

i) Die Philosofie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee.

Sluiten