Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beheerschen en op deze wijze een duurzaam levensgeluk voor hem en zijn' nakomelingen te verzekeren. Dit nu is niet het ideaal van de Stoa, maar dat van de Joodsche Wijzen.

Het is de moete waard, aan dit veel besproken en van vreemden invloed verdachte eerste gedeelte van het 3de hoofdstuk te laten zien, hoezeer Prediker ademt in den Geest der Joodsche Wijsheid. Om dit duidelijk te maken, citeer ik eerst een pericoop uit Jezus Sirach *): De werken Gods zijn zeer goed en zij beantwoorden aan hun doel op hunnen tijd. Men mag niet vragen : Wat zal dat ? Want alles is tot

zijn bijzonder nut geschapen Men mag niet

zeggen: Dit is slechter dan dat, want alles is te

zijner tijd voortreffelijk Zijne wegen zijn

gebaand voor de onschuldigen, maar een aanstoot zijn voor den snoodaard. Het goede heeft hij voor de goeden van den beginne af bestemd; en voor de

boozen het goede en het kwade Vuur en

hagel en honger en pest, deze zijn geschapen tot den dienst van het recht. Verscheurende dieren en scorpioenen en slangen en het zwaard der wrake tot de uitroeiing der goddeloozen. Deze alle zijn met een bepaald doel geschapen en in de voorraadskamer worden zij bewaard tot hun tijd daar is. Wanneer Hij hun bevel geeft, zoo juichen zij, en wanneer hun opdracht komt, dan weerstreven zij zijn bevel niet."

J) Sir. 39: 16, sqq. Cf. Rudolf Smend. Die Weisheit des Jesus Sirach, Hebraisch und Deutsch.

Sluiten