Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van enkel zalig genot; zij vormen als 't ware een gezelschap van volmaakte Epicureïsche Wijzen. Nu zou een Jood — aldus Tyler — zich de verhouding van de aardsche tot deze hemelsche Wijzen kunnen dacht hebben als van twee koren, die elkaar beurtzangen toezingen; vandaar ook het hier gebruikte verbum njy i)

Deze hypothese, hoe vernuftig ook gevonden, is mij te gezocht. Ze zou alleen eenigen indruk kunnen maken, wanneer ze door de andere resultaten van ons onderzoek werd gesteund. Nu dit niet het geval is, moeten we naar een' andere verklaring omzien, die hier alleen kan gevonden worden in de originaliteit van den schrijver. Mij dunkt, een man, die een eigen taal schrijft, en zijn eigen gedachten heeft over menschen en dingen, kan ook hier een origineele uitdrukking geschapen hebben.

Plumptre2) vestigt verder de aandacht op den samenhang van het boek Prediker met de physische en physiologische studiën van de Epicureörs in Alexandrië. Zoo zou cap. 1 : 4 herinneren aan een' theorie, volgens welke het water der zee langs onderaardsche wegen naar de bronnen der rivieren terugkeert. De studie van de ontwikkeling van het menschelijk embryo, toegelicht door dissecties in 't Museum van Alexandrië, zou den Prediker hebben geleerd, hoe de beenderen liggen in den schoot eener zwangere vrouw 3). Hunne

!) Cf. Ezra 3 : 11.

») p. 46.

*) Cf. Pred. 11:5.

Sluiten