Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenkinderen" is een bij Prediker meer voorkomende uitdrukking.*) Zoo ook „het getal hunner levensdagen"2); dit is bovendien een zegswijze, waarop hier geen nadruk valt, wat by Aristoteles wel het geval is.

Behalve met de Aristotelische ethiek, zou Prediker verder bekend geweest zijn met de logica van dezen filosoof. Mijns inziens echter geeft caput 7: 27 tot deze onderstelling geen recht. Vrij vertaald, zegt Prediker hier het volgende: „Tot dit resultaat ben ik gekomen, de eene ervaring met de andere vergelijkend, om het eindoordeel op te maken." Wie op grond hiervan bij den schrijver kennis onderstelt van de inductieve methode van onderzoek, gaat dunkt mij te ver. Zoo kan iemand ook spreken zonder bij Aristoteles ter schole gegaan te hebben.

Cap. 12 : 13 brengt ons al niet verder. Hier wil Tyler vertalen : „The conclusion of the discourse, the universal law let us hear." San wordt dus genomen als appositie bij ui fpe, met de beteekenis van „algemeene wet". Maar San kan hier ook adjectiefbeteekenis hebben; en nog een derde mogelijkheid is, dat het moet beschouwd worden als logisch object van het volgende verbum. De lezer gevoelt, het is niet mogelijk hier verder te komen dan tot vage gissingen. Er is geen enkel afdoend bewijs, dat Prediker de filosofie van Aristoteles zou hebben gekend.

ï) Pred. 2 : 24 ; 6: 12.

2) Pred. 5 : 17 ; 6 : 12.

Sluiten