Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eeniga „Graecisme»'' In de taal van Prediker.

Ons onderzoek heeft ons reeds geleerd, dat de meeniDg van verschillende onderzoekers, als zou Prediker wat gedachteninhoud betreft, verwant zijn met het systeem van dezen of genen Griekschen filosoof, geen' voldoenden grond heeft. Telkens heb ik getracht aan te toonen, dat we, om het geschrift te begrijpen, den schrijver moeten beschouwen als één van de Joodsche Wijzen. Het boek ademt den geest der practische levenswijsheid. Wanneer we dat als beginsel, bij de exegese, vasthouden, dan vinden de pericopen en zinsneden, waarachter verschillende exegeten diepe, speculatieve gedachten hebben gezocht, een' zeer voor de hand liggende verklaring.

Hebben we hierin juist geoordeeld; is er in den gedachteninhoud van het boek Prediker niet meteenige zekerheid verwantschap met de Grieksclie filosofie aan te wijzen, dan moeten we ook zeer voorzichtig zijn in ons oordeel over enkele woorden en uitdrukkingen, die volgens tal van geleerden duidelijk zouden verraden, dat de schrijver heeft gestaan onder den invloed van de Grieksche cultuur. Wij hebben hierbij bovendien nog te bedenken, dat Prediker een eigen taaltype vertegenwoordigt, 't welk zoowel van het classiek Hebreeuwsch als van het jongere MischnaHebreeuwsch afwijkt. Tal van woorden, uitdrukkingen en zinsverbindingen zijn bij hem nieuw of

Sluiten