Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verleden, heden en toekomst". Wij hebben gezien, dat vooral Prediker gebukt giDg onder het vruchteloos pogen, om den samenhang der omstandigheden, waarvan het menschelijk welzijn afhankelijk is, te doorzien en den geheimzinnigen loop der gebeurtenissen in het menschenleven vooruit te bepalen. Wat geweest is, wat is, en wat zijn zal, de geheele samenhang der verschijnselen — rvnw no — het is te ingewikkeld, dan dat het menschelijk verstand het zou kunnen ordenen en den weg er in weten.

Verder heeft men in de uitdrukking ne^ -iün 3ia *) een' vertaling gezien van het Grieksche *aloxuya9ia. Vreemd is hier in elk geval het woordje -i»n, wanneer het tenminste als verbindingspartikel moet worden beschouwd. Leest men nu echter het geheele vers, dan blijkt het terug te slaan op het voorafgaande win -i»n. Wij moeten dus vers 17o als volgt aanvullen: nc "<:s wjo ibn aiu wki-hpn nin.

Zoo blijkt, dat we hier te doen hebben met een' toevallige samenvoeging van woorden, waartusschen buiten dit zinsverband geen samenhang bestaat.

Dan blijft nog het woord hb\ Elders2) zegt de Prediker: „God heeft alles schoon gemaakt op zijnen tijd". Ook hier gebruikt hij hetzelfde woord. Het ziet hier klaarblijkelijk op de doelmatige inrichting

i) Pred. 5 :17.

') Pred. 3:11.

Sluiten