Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dwaasheid" met elkaar in verband zijn gebracht, 't welk zou doen denken aan de Stoïsche leer, volgens welke beide begrippen ident zijn. *)

Nu is in twee van de vier gevallen bepaald uitgesloten, dat niS^m een' verklarende appositie zou zijn bij daar het niet volgt, maar voorafgaat.2)

Wat betreft de twee andere plaatsen, vergelijke men Kleinert,3) die aantoont, dat beide Hebreeuwsche woorden niet correspondeeren met het Grieksche d(f,QO(svvt] en fitxvia.

Tegenover deze en andere gevallen, waarbij het tenminste twijfelachtig is, of we aan Griekschen invloed moeten denken, staan een paar plaatsen, waar alleen de onderstelling, dat we te doen hebben met vertaald Qrieksch, ons uit de grammaticale moeielijkheden kan helpen. Zoo beteekent aio n®y 4) bij Prediker niet „goed doen'', zooals we zouden verwachten, maar blijkens het verband „het zich aangenaam maken" — „sich gütlich thun" —.

Hier dringt zich de vergelijking met het Grieksche tv TTQaTTttv onwillekeurig op. De voorslag van Delitzsch 5) om iS in te voegen, of met Gratz nun1? te lezen, schijnt mij niet vrij van willekeur. 6)

Dan gebruikt de schryver eenmaal het woord dik

J) Cf. Zeiler, III1. Zie ook Palm, S. 12.

J) Cf. 1: 17 en 2 :12.

*) Zie boven.

*) Pred. 3:12.

5) Kommentar.

6) Men zou in goed Hebr. verwachten iS 3'0'nS. Cf. Sir. 14:11.

Sluiten