Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als tegenstelling van nws.*) Dit woord dik heeft dus blijkbaar bij Prediker dezelfde beteekenis gekregen, als het Grieksche ui>9qo)noj. Het ligt wel het naast, hier aan afhankelijkheid te denken.

Ook de uitdrukking wo»n nnn, die alleen bij Prediker telkens voorkomt, schijnt mij een' vertaling van het Grieksche i'q> ylna.

Overzien wij nu ons onderzoek, dan is het opvallend, niet alleen dat de Graecismen in de taal van Prediker tot een minimum moeten worden teruggebracht, maar vooral, dat deze weinige overblijvende met den gedachteninhoud van het geschrift niets te maken hebben. Zoo wordt dan langs dezen weg bevestigd, dat we in het boek Prediker te vergeefs zoeken naar sporen van Grieksche schoolfilosofie. Het contact met het Hellenisme is uiterst oppervlakkig. De schrijver heeft vrij zeker de Grieksche cultuur gekend, maar hij is een zelfstandig Joodsch denker gebleven. Om zijn geschrift te begrijpen, moeten we niet uitgaan van de Grieksche scholen, maar van de Psalmen, Spreuken, Sirach en Job. Ik heb telkens getracht aan te toonen, dat de algemeene grondgedachten in deze geschriften niet verschillen. Dat we in het boek Prediker te doen hebben met een zuiver Joodsch geschrift, zal straks nog nader blijken, wanneer we het naar zijn' algemeene gedachteninhoud beschouwen in verband met de geestelijke stroomingen van het na-exilisch Jodendom.

') Pred. 7:28.

Sluiten