Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Spreuken.

Zoover ik weet, staat Friedlander') nog geheel alleen met zijn' overtuiging, dat ons Spreukenboek een product zou zijn van den Grieksch-Joodschen geest en alzoo mede zou behooren tot de z.g. Hellenistische litteratuur. Dat het boek een eigen karakter vertoont en in tal van opzichten afwijkt van de overige O. Tische geschriften, valt den oplettenden lezer terstond op. Of we dit met Friedlander aan Griekschen invloed moeten toeschrijven, dan wel of het in andere, meer voor de hand liggende oorzaken zijn' natuurlijke verklaring vindt, zal uit ons onderzoek moeten blijken.

Voor we spreken over het Spreukenboek in het algemeen, vragen een tweetal pericopen onze aandacht, n.1. 2:16—19 11. pp., de z.g. pericoop over de „vreemde vrouw", en 8 : 22 — 31, de bekende verheerlijking van de ,Wijsheid." Maakt de exegese van deze pericopen de onderstelling van Griekschen invloed noodig of waarschijnlijk, dan heeft de hypothese van Friedlander hierin een' krachtigen steun. Blijkt echter uit ons onderzoek, dat we niet zoover behoeven te gaan, of ten minste niet in die richting moeten zoeken, dan wordt daarmee ook de invloed van den Griekschen Geest op het Spreukenboek zeer problematisch.

') Griechische Philosofie im Alten Testament.

Sluiten