is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van den Griekschen geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof echter, dat dit juist in het tweede hoofdstuk niet het geval is, maar dat Fr. uit al te groote liefde voor zijn' hypothese den juisten samenhang niet heeft gezien.

Nadat de auteur eerst heeft gesproken over de Wijsheid en hare verhouding tot de Godsvrucht, schetst hij vervolgens in 't algemeen haar practisch nut, om haar ten slotte aan te bevelen als deugdelijk voorbehoedmiddel tegen die eene ondeugd, die als een kanker de ten ondergaande oude beschaving ondermijnde en sinds de aanraking met de heidensche cultuur ook het Jodendom steeds meer bedreigde. De Joodsche Wijze begint dan met het abstracte, de Goddelijke Wijsheid; gaat langzamerhand over tot hare toepassing in het practisch leven en eindigt met een enkel concreet geval, waarin hij als 't ware al de ondeugd van zijn' tijd samenvat en waartegen hij de Wijsheid als eenig heilmiddel aan de jeugd aanbeveelt. Geen wonder, dat hij zich in 't bijzonder tegen deze ééne zonde richt. Hierdoor toch begon het opkomend geslacht steeds meer te verliederlijken en dreigde te worden meegesleept in den poel van ongerechtigheden waarin de oude beschaving ten slotte is ondergegaan.*)

Een ander bezwaar tegen de letterlijke exegese van onze pericoop vindt Fr. hierin, dat de overspelige

') Hoezeer deze ondeugd de Gemeente begon te ondermijnen, kunnen we hiernaar afmeten, dat, in lijnrechte tegenstelling met Oud-Israël, de sexueele ascese als hoogste deugd werd aangeprezen. Cf. Sap. 3 :10 sqq.