Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atmosfeer afkümstig zou kunnen zijn, heeft Fr. eenvoudig geen rekening gehouden. En toch is het zeer de vraag, of we hier wel te doen hebben met een' wijsgeerige notie. Ten aanzien hiervan heerscht onder de geleerden allerminst eenstemmigheid.

Volgens Baudissin x) is het een' dichterlijke personificatie. Het is zeer wel denkbaar, dat de Spreukendichter, die niet ophoudt den lof der Wijsheid te verkondigen, en haar met steeds hooger predicaten verheerlijkt — zij is de raadgeefster van koningen en rechters; zij is kostbaarder dan alles wat bestaat — ten slotte met zijne fantasie uitgaat boven de wereld der ervaring en zijn' lievelingsidee verheft tot beginsel van geheel de schepping.

Van andere meening is Gunkel2). Volgens hem is deze figuur van mythologischen oorsprong. In de mythologie van verschillende volkeren der oudheid bestaat een Godin der Wijsheid, de dochter van de hoogste Godheid. Zoo in Babyion Istar Siduri — Istar is de dochter van Anu, van Sin of ook wel Bel—; in Perziö Spenta Armaiti, de geliefde dochter van Ahura Mazda; in Griekenland Athene, dochter van Zeus. In de Hebreeuwsche traditie heet deze schutsgodin „Chokma"; ze is voor de Wijzen van Israël waarschijnlijk niet meer dan een personificatie; maar velerlei, dat men van haar weet te zeggen,

0 Einl. S. 718.

a) Zum religionsgesch. Verstandniss des N. T. Cf. Bousset. Religion des Judentums, S. 336 sqq. en 491 sqq.

Sluiten