Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogste Zijn min of meer onafhankelijke wezenheden.

In de Sapientia Salomonis wordt van de Wijsheid gezegd, dat zij is „een ademtocht van de macht Gods en een zuiver uitvloeisel van de heerlijkheid van den Albeheerscher, een afglans van het eeuwige licht, een smettelooze spiegel van de goddelijke kracht, een beeld van zijne goedheid".*) Men ziet, zij is hier reeds meer dan een' bloote eigenschap. Eerst bij Philo wordt zoowel aan den Logos als aan de Wijsheid een zelfstandig bestaan toegekend. Deze filosoof, die omstreeks het begin onzer jaartelling leefde, heeft de lijnen van het Alexandrijnsche denken doorgetrokken. Naast een op de spits gedreven dualisme, heeft dan ook de hypostasenspeculatie in zijn systeem voor het eerst een centrale plaats ingenomen.

Dit overzicht heeft ons geleerd, dat de z.g. hypostasenleer bij Philo een ontwikkeling achter zich heeft van ongeveer twee eeuwen, waarvan wij de sporen nog terugvinden bij Aristobulus en in het boek der Wijsheid; en vervolgens is bevestigd geworden, wat wij reeds opmerkten, dat n.1. de hypostase een noodwendig correlaat is van en in hare ontwikkeling gelijken tred houdt met het dualisme der Alexandrijnsche filosofen.

Gaan we nu terug naar de Joodsche Wijsheidsgeschriften. Volgens Fr. valt het ontstaan van ons

!) Sap. 7 : 25 sqq.

Sluiten