Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Algemeen Deel.

„Moet de O. Tische Wijsheid, als geestesrichting

T)

in 't algemeen, verklaard worden uit den invloed van de Grieksche beschaving op den Joodschen godsdienst?" Zoo hebben we in de inleiding op dit hoofdstuk de vraag geformuleerd, welke we thans, in de tweede plaats, hebben te beantwoorden.

Waarom wij de behandeling van de details hebben laten voorafgaan, is daar voldoende gemotiveerd. Tevens is reeds opgemerkt, dat de vraag naar den invloed van de Grieksche filosofie op het O. T. in haren meest omvattenden en algemeensten vorm is gesteld en beantwoord door Friedlander.

In zijn boek „Griechische Philosofie im Alten Testament", heeft deze geleerde met warmte en talent de stelling verdedigd, dat niet alleen het boek Prediker, maar de geheele Chokma-litteratuur moet verklaard worden in het licht van den Griekschen Geest, die sinds de verovering van den grooten Macedoniër steeds meer de cultuur van het Oosten doordrong.

Deze omvangrijke onderstelling te toetsen is thans

onze taak.

Ten einde ons zei ven hier eenigszins te oriënteeren, moeten we teruggaan tot de resultaten van ons

vorig onderzoek.

In de eerste plaats is ons gebleken, dat de Wijs-

Sluiten