Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dramatische kunst der Grieken heeft eigen gemaakt. Onder de talrijke fragmenten, die ons door Eusebius en Clemens Alexandrinus zijn overgeleverd, bevinden zich ook tamelijke uitvoerige brokstukken van een drama, 't welk geschreven is door een' zekeren Ezechiel, een Joodsch dramaturg (o 6 rmp lovdaïxwv

TQaywüiMv non/Ttji). Deze fragmenten zijn geschreven in goed Grieksch met een' vloeiende versmaat, terwyl verder ook de dispositie der stof terstond verraadt, bij wie de dichter in de leer is geweest. Al evenaardt deze Joodsche auteur op verre na niet de Grieksche dichters, toch gevoelt men elk oogenblik, dat hjj van hen afhankelijk is.

In een gansch andere geestelijke atmosfeer wordt men verplaatst door de lectuur van het boek Job. Deze auteur is voortgekomen uit de kringen der psalmdichters. Zijn poëzie doet aan de psalmen denken. Maar zoo hartstochtelijk hy eenmaal heeft vastgehouden aan het geloof der Vaderen, zoo vermetel is thans zijn stormloop, nu de twijfel in hem de overhand heeft gekregen.

') Men vindt deze fragmenten bij Eusebius, Praep. evang. IX, 29.

Sluiten