Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besluit.

Het schijnt mij niet ondienstig, thans in een' korte samenvatting de hoofdlijnen van het voorafgaand onderzoek onder de aandacht van den lezer

te brengen.

Moeten de boeken Spreuken, Prediker en Job, gerekend worden tot de z.g. Hellenistische litteratuur ?" Dat is de vraag, die we in dit proefschrift

hebben beantwoord.

Het ligt voor de hand, dat we begonnen met te wijzen op het Hellenisme als historisch verschijnsel. Dat wij er niet uitvoeriger bij hebben stil gestaan en b.v. hebben nagelaten, den lezer een' blik te laten slaan in het veelzijdig karakter der Hellenistische cultuur, heeft voornamelijk twee oorzaken. Ten eerste schijnt het mij niet doenlijk in het korte bestek eener inleiding ook maar in hoofdtrekken een' beschrijving te geven van een geestesrichting, die beslag heeft gelegd op alle levensuitingen der volkeren, welke wonen tusschen Tiber en Ganges, tusschen Eufraat en Nijl; en vervolgens acht ik het onnoodig, aangezien datgene, wat wij voor ons doel van het Hellenisme noodig hadden te weten in den loop van het onderzoek van zelf ter sprake komt.

Wij hadden n.1. in 't bijzonder te doen met het

Sluiten