Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen bijdragen tot het beter verstaan van zekere Joodsche geschriften. Het was dan ook een* verlichting, toen we bemerkten, dat we hier het spoor konden volgen van geleerden, die al zoekende datgene hadden bijeenvergaard, wat in deze zaak het meeste licht beloofde te zullen verspreiden. Hunne wegen zijn wij gevolgd met het doel, deze verder te bewandelen, indien de resultaten ons proefhoudend bleken. Bij eiken stap, dien we verder gingen, is ons echter gebleken, dat de z.g. ontdekkingen dezer onderzoekers den toets der kritiek niet konden doorstaan, dat ze dikwijls oppervlakkige overeenkomst voor verwantschap hebben aangezien. Wij hebben dan ook gemeend, een' anderen weg te moeten inslaan, om de eigenaardigheden der geschriften, die het voorwerp van onderzoek uitmaakten, te verklaren.

Bij het onderzoek bleek ons telkens, dat er, bij oppervlakkige overeenkomst, een essentieel verschil bestaat tusschen de Grieksche filosofie en den gedachteninhoud dezer Joodsche boeken. De algemeene wereld- en levensbeschouwing, die in de Wijsheidsgeschriften wordt verondersteld en geleerd, is niet die van de Grieksche filosofen, maar die van de profeten en psalmisten ; en het boek Prediker, waarvan zoovele onderzoekers hebben gemeend, dat het alleen te begrijpen was, wanneer men verwantschap onderstelde met dezen of genen Griekschen filosoof, bleek ons te zijn het geschrift van een' Joodschen Wijze. Voor de exegese moet men geen hulp zoeken bij Heraclitus en de

Sluiten