Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stoa, maar bij Sirach. Spreuken, Psalmen en Job.

Het boek Prediker begrijpt men alleen, wanneer men uitgaat van de Joodsche Wijsheid en deze Wijsheid is, trots al hare eigenaardigheden, wat hare algemeene levens- en wereldbeschouwing betreft, niet Grieksch, maar Joodsch.

Vanwaar dan het eigenaardig karakter dezer geschriften ? Immers Prediker wijkt in zoo tal van opzichten af van de overige Wijsheidslitteratuur; ook Job bekleedt daar een eigenaardige plaats; terwijl de geheele groep der Wijsheidsgeschriften op haar beurt weer een op zich zelf staand onderdeel vormt van de Hebreeuwsche letterkunde.

Wij hebben de oorzaak in de voorafgaande bladzijden trachten te doen uitkomen. Het genie van Israël is niet zoo eenzijdig als sommige geleerden nog altijd schijnen te meenen. De zin voor wetenschap heeft aan het volk van den Godsdienst niet ontbroken, al heeft hij hier niet geleid tot zoo ontzagwekkende prestaties als in Griekenland. Israël had een andere roeping te vervullen. Toch is de invloed van de Wijsheid grooter geweest, dan men gewoonlijk aanneemt. Bewoog ze zich eerst voornamelijk op het gebied van het practisch leven, weldra verstoutte ze zich tot critiek op de overgeleverde godsdienstige voorstellingen en waarschijnlijk was het nog gekomen tot een' vrije Joodsche wetenschap, indien niet door den onspoed der tijden het wetenschappelijk genie ware geleid in de baan der schriftgeleerdheid.

Sluiten