Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenstemming is met den tijdgeest 212 en 213. — Voordeelen van het stelsel 214—216. — Gevolgen voor den wildstand 214. —

voor de strooperij 215. — voor het wildschade-vraagstuk 216.

voor de belangen van den grondeigenaar 216. — Het is wensehelijk hier te lande de invoering van het complexen-stelsel te beproeven 217. — Verdraagt zich het complexen-stelsel met het beginsel, dat ten grondslag ligt aan artikel 641 B. W.? 217 en 218. — Band tusschen grondeigendom en jachtrecht. Kritiek op de bnitenlandsche wetten 218—223. — Band tusschen grondeigendom en jachtrecht in de wet van Starkenbnrg en Oberhessen 220—222. — Jachtrecht tegenover recht tot uitoefening van de jacht 222. — Drie soorten van subjectieve rechten 223 en 224. — Kan artikel 641 B. W\ behonden blyven? 224 en 225. — Naast artikel 641 moet een nieuw artikel in het B. W. worden opgenomen 225. — Gemeentelijke basis der jachtcomplexen houdt geene rekening met het uitgangspunt van het stelsel 225 en 226. — Het stellen van een minimum-oppervlakte-eisch voor de gemeente-jachtcomplexen brengt ook bezwaren mede 226 en 227. — Ongemotiveerde verschillen in oppervlakte tusschen de gemeente-jachtcomplexen 227. — Gemeenten zijn een historisch product, terwy 1 de jachtcomplexen moeten dienstbaar zgn aan eene bepaalde functie 228. — Reden waarom de buitenlandsche wetgevers eene gemeente-territoriale basis hebben aangenomen 228. — Bezwaren tegen eene verdeeling der provinciën in jachtcomplexen 229. — Verdeeling van het Rijk in complexen 229 en 230. — Heden waarom de buitenlandsche wetgevers privatieve jachten in engeren zin erkennen 231 en 232. — Er moeten geene privatieve jachten geschapen worden 232—234. — Voordeelen van deze oplossing 234—237. — Gronden buiten het jachtgebied der complexen 238—244. — Gevredigde gronden 239—244. — Wildparken

en andere met betrekking tot wild gevredigde gronden 241 en 242.

Geen jachtrecht op zulke gevredigde gronden 243. — Tegen menschen gevredigde gronden 243 en 244. — Deelcomplexen 244—247. — Verpachting der jacht 247—251. — Openbaar of ondershandsch 247 en 248. — Jachtpachtvoorwaarden 248 en 249. — Wettelijke beperking van het aantal jachtpachters 249 en 250. — Wettelijke regeling van den duur der jachtverpachting 250 en 251. — Overdracht der jachtpacht 251. — Complex kan ook de jacht in eigen beheer nemen 251 en 252. — of laten rusten 252. — Bestemming van de geldelyke voordeelen uit de jacht 252—255. — Bestuur der jachtcomplexen 255

Sluiten