Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken laten verloopen, het verlies aan gezondheid enz., in het niet en kunnen daarom hij het opmaken van de balans van de voor- en nadeelen der jacht veilig buiten beschouwing worden gelaten.

Welke zijn nu aan den anderen kant de voordeelen, die het gevolg zijn van de jacht? Ontegenzeggelijk werpt de jacht ook nog in onzen hedendaagschen tijd voordeelen af, materieele voordeelen, die niet zijn te minachten. De vorderingen, die landen als Rusland, Oostenrijk en Duitschland jaarlijks tegenover het buitenland, vooral tegenover Frankrijk, Zwitserland en Groot-Britannië en Ierland kunnen doen gelden, en die haar oorsprong vinden in de jacht, zijn geenszins van belang ontbloot. Volgens berekeningen van het Fransche Ministerie van Landbouw voert Frankrijk alleen jaarlijks voor meer dan twintig millioen francs aan wild en visch in. Bij duizenden worden de producten van de jacht naar den vreemde gevoerd en op de buitenlandsche markten tegen hooge prijzen verkocht.

Ook in Nederland is de wildhandel ongetwijfeld niet onbelangrijk. Statistische zekerheid ontbreekt echter in ons land evenzeer als in de meeste andere staten. De door het Departement van Financiën uitgegeven „Statistiek van den in-, uit- en doorvoer van het Koninkrijk der Nederlanden" geeft eenig licht, voorzoover betreft den invoer van wild en van vleesch van wild, maar ten slotte landt men ook zelfs daar in het rijk der gissingen. Wat toch is het geval? Met het wild is in één post samengebracht het tamme gevogelte (kippen, eenden, ganzen enz.) en daardoor vervalt ten eenen male de mogelijkheid, om met eenige zekerheid te kunnen nagaan, hoeveel van den invoer, die het artikel aanwijst, op het wild komt. Toch lijkt mij de conclusie niet gewaagd, dat, al neemt men ook aan, dat jaarlijks voor een belangrijk bedrag aan tam gevogelte wordt ingevoerd, de

Sluiten