Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Geschiedenis en hedendaagsche stand der wetgeving.

A. Buitenland <).

Ten aanzien van geene enkele quaestie in het jachtrecht heerscht in de wetgeving van de onderscheidene staten een meer ingrijpend verschil dan ten aanzien van deze vraag, tevens de belangrijkste in het geheele jachtrecht: wie is op een bepaald terrein tot de jacht gerechtigd. De te dezen opzichte bestaande wettelijke regelingen laten zich gevoegelijk onderscheiden in drie groote groepen, in drie stelsels, waaraan eenvoudigheidshalve de namen van publiekjachtveld-stelsel, grondeigendoms-jachtrechtstelsel en jachtcomplexen-stelsel kunnen gegeven worden 2).

§ 1. Het publieke jachtveld-stelsel.

Bij eene bespreking der drie bovengenoemde stelsels komt aan het publieke jachtveld-stelsel de voorrang toe, niet om

1) Bij het bewerken van het overzicht over den stand der hedendaagsche buitenlandsche jachtwetgevingen is door mij gebruik gemaakt van de ter Directie van den Landbouw aanwezige officieele bronnen.

2) De heerlijke jachtrechten, aan welker bespreking het tweede deel myner studie gewijd zal zijn, laat ik in dit deel geheel buiten beschouwing.

Sluiten