Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op terreinen, toebehoorende aan de Kroon, is door geheel Italië heen het jachtrecht voorbehouden, behoudens vergunningen, die het koninklijke huis zou willen verleenen.

Hoe verdragen zich nu deze bepalingen uit de oude wetten met artikel 712 van den Codice civile en meer nog in het bijzonder met artikel 428 van den Codice penale. Dit laatste artikel bedreigt straf tegen ieder, die „caccia in un fondo altrui, qualora il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto, e se vi siano segnali che rendano palese tale inibizione." Ongetwijfeld stelt deze bepaling zich geheel op het standpunt van het publieke jachtveld; de oude bepalingen verschillen van het artikel in het strafwetboek alleen ten aanzien van de voorwaarden, waaraan degeen moet voldoen, die zijne gronden wil uitzonderen van het publieke jachtveld en ze wil maken tot privatieve jacht. Terwijl de oude wetten zeer bepaalde eischen voor de uitsluiting uit het publieke jachtveld stellen, is het strafwetboek reeds tevreden met elke aanduiding op den betrelTenden grond, die den wensch van den eigenaar, om zijn grond tot privatieve jacht te maken, algemeen kenbaar maakt. Iedere aanduiding van dien aard is volgens het strafwetboek voldoende om hem, die op dien grond zonder vergunning van den eigenaar jaagt, strafbaar te doen zijn.

Zoowel de administratie als de justitie verkeeren nu in Italië in het onzekere, of de uitzondering van privatieve jacht moet beoordeeld worden in ieder bijzonder geval naaide voorschriften der oude wetten of wel naar artikel 428 van het strafwetboek. In eene circulaire van het Italiaansche ministerie van landbouw van 17 October 1890 stelde de Minister van Justitie zich op het standpunt van het strafwetboek: niemand zou mogen jagen op gronden van derden, zonder vergunning van de eigenaren, indien deze hunne gronden kennelijk van het publieke jachtveld hebben uitgezonderd. Aan verdere voorwaarden behoefden de privatieve jachten niet te voldoen. „Onde," zoo heet het in deze circulaire,

Sluiten