Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden, in de zoogenaamde landen van Overmaas was evenwel reeds in 1814 eene verandering in het stelsel van jachtgerechtigdheid tot stand gekomen. De landen van Overmaas waren in 1814 militair bezet door de Pruisische legers en gesteld onder het bewind van generaal Sack, den provisioneelen gouverneur van Pruisen aan den beneden- en midden-Rijn. Deze Sack was het type van een Pruisisch soldaat, die veel ruwer te werk ging, en veel minder rekening hield met de historisch gewordene volkszeden en gewoonten dan de zoo gehate Fransche keizer ooit gedaan had. Yan zijne macht maakte hij gebruik of liever misbruik — daar hij alleen met administratief, niet ook met wetgevend gezag bekleed was — om het decreet van 1790 in Overmaas buiten werking te stellen en het jachtrecht als inhaerent aan den grondeigendom op te heffen: een nieuw jachtrechtstelsel, geschoeid op Duitsche leest, werd ingevoerd. Star Pruisisch was de maatregel van Sack; dit kwam vooral aan het licht in de, naar aanleiding van de klachten over het ingevoerde Duitsche stelsel, door hem uitgevaardigde publicatie van 22 September 1814 '), waarin hij die klachten hooghartig terugwees in deze termen: „Quelques propriétaires terriers ont fait, a 1'occasion de 1'arrêté du 18 aout dernier®) concernant 1'exercice de la chasse, des réclamations qui, en partie, reposent sur des idéés erronées et, en partie, sont de trop peu de conséquence pour qu'on y ait égard sous une administration provisoire." Het kwam niet eens in den geest van den Pruisischen generaal op, dat hij de door hem uitgevaardigde verordening hier zelf

1) Journal du Bas-Rhin du 27 Sept. 1814. Nn. 76.

2) Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et dn Rliin-Moyen, concernant 1'exercice de la chasse et de la pêche dans toute 1'étendue du gouvernement du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen. — Journal du BasRhin du 27 Aoüt 1814. NH. 54; niet opgenomen in het Journal officiel.

Sluiten