Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bepaald, dat dit ontwerp, nadat het tot wet zal zijn verheven, in beginsel hare werking zal uitstrekken over geheel Rusland Wat het stelsel van jachtgerechtigdheid betreft, brengt het ontwerp geene verandering in de bestaande toestanden.

Finland bezit uit hoofde zijner staatsrechtelijke afscheiding van Rusland eene eigene wetgeving op het stuk van de jacht in eene verordening van den Tsaar-grootvorst Alexander II van 10 Februari 1868 '). Volgens § 3 j°. § 15 dezer verordening is do eigenaar met uitsluiting van ieder ander tot de jacht op zijn grond gerechtigd.

Ook in Roemenie') behoort volgens artikel 1 van de wet van 12 Maart 1906 3) het jachtrecht aan den eigenaar van den grond. Niemand heeft het recht om op gronden van derden te jagen, dan met schriftelijke toestemming van den eigenaar of zijn lasthebber.

Terwijl de overige Duitsche Staten, behalve Mecklenburg, zooals wij later zullen zien, het jachtcomplexen-systeem huldigen, vormt het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel den grondslag voor de wettelijke regeling van de jacht in slechts één onder hen: het groothertogdom Oldenburg. Deze bijzondere positie van Oldenburg met betrekking tot het jachtrecht is hierdoor te verklaren, dat de wet gever, wat de keuze van zijn stelsel van jachtgerechtigdheid betreft, gebonden was aan artikel 164 der staats-

1) Codex van wetten van het groot vorstendom Finland 18G8 N°. 5.

2) In geen Europeesch land, met uitzondering misschien van Turkije, is de jacht zoo slecht geregeld als in Roemenië; aan de jachtwet wordt in het minst niet de hand gehouden.

3} Lege asupra politiei vênatoarei, sanctionata cn decretul regal N°. 1354 din 12 Martie 1906 si publicatii in Monitorul Oficial N°. 286 din 28 Martie 1906.

Sluiten