Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten in de meeste Oosten rij ksche koninkrijken en landen en met die in Wurtemberg kennen de jachtwetten van het koninkrijk Saksen (§ 11), Schwarz burg-Sondershausen (§ 3 sub 1) en Reuss j. L. (§ 4 lid 2) aan de wildparken en fazanteriën eene bijzondere positie toe, mits deze gronden volkomen gevredigd zijn ').

In al deze wetten worden de wildparken gelijk gesteld met de eigenlijk gezegde privatieve jachten, behalve in Reuss j. L., waar zij geheel zijn onttrokken aan de werking van de jachtwet, die uitgaat van het standpunt, dat de eigenaar van het park tevens is eigenaar van het zich daarin bevindende wild: „lm Falie des § 4istderEigenthümer der Wildgiirten u. s. w. zugleich Eigenthiimer des darin befindlichen Wildes, kann also über letzteres nach bekannten Rechtsgrundsatzen kraft seines Eigenthumsrechts zu jeder Zeit frei verfügen" Zoolang het wild zich bevindt in een wildpark, wordt het voor de jachtwet niet als wild beschouwd en zijn jachthandelingen te dien aanzien dus onmogelijk.

De jachtwet van S a k s e n-A 11 e n b u r g spreekt over de wildparken zeer vaag. In haar § 2 zegt zij, dat de uitoefening der jacht niet is toegestaan .... c. auf allen dauernd und so vollstandig, dass das Wild nicht füglich eindringen kann, eingefriedeten Grundstücken, insofern sie nicht f'örmliche Wildgiirten bildenWat nu evenwel de rechtpositie dier Wildgarten wel is, daaromtrent bevat de wet geene bijzondere bepalingen en zal daarom naar algemeene rechtsbeginselen moeten worden beoordeeld.

In de wetten der overige staten, waarin het jachtcomplexen-stelsel is gehuldigd, nemen de wildparken als zoodanig geene bijzondere positie in, wel als niet met name genoemd onderdeel eener andere groep van gronden: gronden, die in

1) In het koninkry k Saksen berust de beslissing, of een „bleibend nnd vollstiindig eingofriedigt" stuk grond werkelijk een wildpark is (eene quaestie, die daar niet van belang ontbloot is,) bij de Amtshauptmannschaft.

2) Begründung zu § 4. — A. N°. 48. — bl. 267.

Sluiten