Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Schusswafle ermachtigt werden solle. Eine derartige Bestimmung sei aber um so notwendiger, als es zweifelhaft erscheine, ob der im § 45 des Fischereigesetzes vom 30 Mai 1874 den Fischereiberechtigten gegebene Schutz, wie in der Begründung des Gesetsentwurfs angenommen sei, auch auf ,,geschlossene, ein Besitztum bildende Fischteiche", besonders auf Kunstteiche Anwendung finden könne"De Regeering kwam evenwel met klem tegen deze meening op en stelde op den voorgrond, dat § 45 van de visscherijwet eene algemeene strekking heeft en aan alle tot de visscherij gerechtigden tevens het recht geeft, om de aan hun bedrijf schade toebrengende dieren te dooden of te vangen. Na deze regeeringsverklaring legde de Commissie zich bij het artikel neer.

Dezelfde reden, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingsbepaling ten behoeve van vischvijvers, het bedrijfsbelang, treffen wij in de Pruisische wet (§ 43) aan met betrekking tot de scheepvaartkanalen. De rechten van de ondernemers van scheepvaartkanalen zijn echter te dezen opzichte eenigszins zwakker dan die van de eigenaren van vischvijvers. Willen die ondernemers toch het voordeel van de uitschakeling uit het jachtcomplex genieten, dan moeten zij daartoe eerst de vergunning bekomen van de Jagdpolizeibehörde, die slechts verleend wordt „sofern Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass die Ausübung der Jagd mit den Rücksichten der Betriebssicherheit unvereinbar ist".

In het oorspronkelijke ontwerp was de positie van de ondernemers van scheepvaartkanalen en ook van spoorwegen volmaakt gelijk gedacht aan die van de eigenaren van vischvijvers en hadden zij dus allen het recht om hunne gronden buiten het jachtcomplex te houden, indien zij dit noodig oordeelden in het belang van de veiligheid van het bedrijf. De reden, waarom

1) H a u s der Abg. t. a. p. Nr. 322, bl. 7.

Sluiten