Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

complex beneden 75 H. A. oppervlakte zou dalen. Nog op het laatste oogenblik is deze bepaling bij amendement op 7 Juni 1907 in wet gekomen.

Wat wij in Pruisen slechts als hooge uitzondering hebben waargenomen, het loslaten van den regel, dat slechts ten aanzien van Ganzenklaven de enclave-regeling toepasselijk is, ontmoeten wij in de jachtwetten van het koninkrijk Saksen (§ 10), Baden (§ 6), SaksenAltenburg (§ 5), Schwarzburg-Sondershausen (§ 6) en E1 z a s-L o t h a r i n g e n (§ 7) als regel. Deze wetten houden geene bepaling in, dat gronden over een bepaald gedeelte van hun omtrek moeten omsloten zijn, wil de enclave-regeling toepassing vinden; zij begrijpen in die regeling alle terreinen, die niet in de termen vallen, om als privatieve jachten uitgeschakeld te worden, en die geheel of grootendeels door andere gronden zijn ingesloten.

Terwijl de toepasselijkheid van de enclave-regelingen in verreweg de meeste wetten niet afhankelijk is van eene meerdere of mindere uitgestrektheid der gronden, die het enclos omgeven, is dat in Saksen, Baden, Saksen-Altenburg en het Rijksland wel het geval. Volgens de wetten dezer staten kan de enclave-regeling slechts dan toepassing vinden, indien de gronden, waardoor het enclos wordt omgeven, een samenhangend bezit van ten minste eene bepaalde oppervlakte vormen (in Saksen 500 Acker, in Baden 72 H.A., in Saksen-Altenburg 200 Acker en in Elzas Lotharingen 25 H.A.) ')• Toch is de Saksische wetgever niet op dezen eisch blijven staan. Ook indien de omsluitende gronden eene privatieve jacht van minder dan 500 Acker vormen, kan bij uitzondering de enclave-

1) In Schwarzburg-Sondershausen moeten gronden geheel of grootendeels door „Forsten oder Forstwiesen" omgeven zijn, wil de enclave-regeling toepasselijk zyn.

Sluiten