Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch kan in één bijzonder geval in Görz-Gradisca, Mahren, Opper-Oostenrijk, Silezië en Weenen de jacht ondershands verpacht worden: indien de Gemeinde-vertretung het daaromtrent met den jachtpachter eens is, kan het loopende jachtpachtcontract door de politische Bezirksbehörde') ondershands verlengd worden, in Görz-Gradisca echter slechts dan, „wenn eine solche Pachtvertragsverlangerung für die Jagdverhaltnisse vortheilhaft ist" *).

In de andere wetten is naast de openbare verpachting de mogelijkheid geopend voor eene ondershandsche, zij het ook onder meerdere of mindere waarborgen. Deze wetten gaan uit van het standpunt, dat zich gevallen kunnen voordoen, waarin bij ondershandsche verpachting economisch zooveel mogelijk nut van de jacht wordt getrokken. De Begründung van het aanhangige Hessische ontwerp geeft zelfs zoo'n geval aan: „wenn das eingelegte Meistgebot die Schatzung der Oberforsterei nicht erreicht" 3).

In Saksen4) (§ 20), R e u s s j. L. (§ 17 lid 1), R e u s s a. L. (§ 26) en Bohemen (§ 13) en thans ook in het Hessische ontwerp (§ 2) is de ondershandsche jachtverpachting niet met bijzondere waarborgen omkleed en worden integendeel openbare en ondershandsche verpachting volmaakt gelijk gesteld. Toch is dit laatste in het Hessische ontwerp meer schijn dan werkelijkheid. Toen de Hessische regeering in haar ontwerp geene bijzondere waarborgen schiep tegen misbruiken

1) Volgens de jachtwet van Opper-Oostenrijk geschiedt de ondershandsche verpachting der jacht door de Cxemeindevertretnng.

2) De jachtwet van Silezië eischt slechts, dat te voren de gemeente en de jachtpachter het eens zijn geworden „betreffs des zu zahlenden Pachtschillings."

3) Drucksache t. a. p. bl. 22.

4) Zoowel de openbare als de ondershandsche verpachting der jacht moeten in Saksen ten minste 14 dagen te voren ter algemeene kennis gebracht zyn.

Sluiten