Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gemeente-kas, niet evenwel als gewone gemeente-inkomst, maar oprlat de netto-opbrengsten kunnen worden verdeeld onder de belanghebbende grondeigenaren naar rato van de grootte hunner gronden. Tot dusver stellen deze wetten zich dus geheel op het eerste standpunt. De Badensche wet maakt evenwel een voorbehoud op die gewone bestemming der jachtopbrengsten: „sofern nicht die Mehrheit der Grundeigenthümer, welche zugleich mehr als die Halfte des Flachengehalts der Gemarkung besitzen, die Ueberlassung des Pachtes ati die Gemeindekasse beschliesst." Door de bepaalde in de wet omschreven meerderheid van stemmen van de ingelanden kan dus in Baden het geval zich voordoen, dat een grondeigenaar, tegen zijn zin, niets van de jachtopbrengst in zijn zak ziet vloeien, maar dat daaraan eene andere bestemming wordt gegeven. Wat dus in Hessen volgens de wet regel is kan in Baden slechts geschieden, indien de bijzondere meerderheid der grondeigenaren zich daarvoor verklaart').

De eisch van eene bijzondere meerderheid van stemmen ontbreekt zelfs in de Lübecksche wet, waar een eenvoudig besluit van de meerderheid van stemmen voldoende is, om eene andere bestemming dan de verdeeling der jachtopbrengst onder de ingelanden in het leven te roepen (§ 21 eerste lid j°. 17 eerste lid).

Eene soortgelijke reserve maakt de jachtwet van ElzasLotharingen. Indien daar 2/s van de ingelanden, die tevens meer dan 3/s van de gronden in het gemeente-gebied bezitten, besluiten, dat de jachtopbrengst, in afwijking van den regel, dat zij verdeeld wordt onder de eigenaren naar verhouding van de kadastrale grootte der perceelen, integraal aan de gemeente ten goede zal komen, bindt dit besluit de minderheid en wel gedurende den geheelen duur van den loopenden pacht-

1) In de praktijk is in Baden en Wurtemberg het storten van de

jachtopbrengsten in de gemeentekas regel geworden.

Sluiten