Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar nu het streven bij den jachtwetgever moet voorzitten — ik verwijs hier weer naar mijne Inleiding — om een matigen wildstand te beschermen, mag de basis voor eene nieuwe regeling van het jachtrecht niet gezocht worden in een band tusschen jachtrecht en grondeigendom.

Een tweede euvel, dat aan het stelsel in quaestie verbonden is, is gelegen in het feit, dat onder geen der drie stelsels van jachtgerechtigdheid de strooperij zoo welig kan bloeien als juist onder dit en dat geen dier stelsels zoo weinig eene doeltreffende bestrijding van dit kwaad toelaat. Het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel sleept de strooperij achter zich aan; deze is er als het ware onafscheidelijk aan verbonden. Dit is trouwens ook zeer begrijpelijk. Heeft de kleine keuterboer eenmaal het geweer omgehangen en zijn jachtveld betreden, dan worden de atavistische jacht-hartstochten hem vaak te machtig, dan wordt zijn microscopisch grondbezit hem als jachtterrein maar al te dikwijls te microscopisch, zoodat hij door overschrijding van de grenzen van zijn buurman tracht dat jachtgebied uit te breiden.

Is dit nu als het ware eene onwillekeurige strooperij, eene strooperij, gepleegd in de passie van het edele jachtvermaak, veel erger is het gesteld met den strooper van beroep. De geringe oppervlakte der grondeigendommen in verband met den betrekkelijk hoogen prijs der jachtacten brengt zeer vaak teweeg, dat de grondeigenaar geenejachtacte kan koopen, zoodat hij, indien hij de voorschriften der wet niet wil overtreden en een strooper worden, de vruchten van zijn arbeid moet zien opvreten door de ongenoode gasten, in het bijzonder konijnen en fazanten. Is het dan wonder, dat de boer den strooper niet met leede oogen ziet komen, die hem bij het opruimen dier uiterst onvoordeelige gasten een weinig helpt en daardoor zijne koolvelden en graanlanden beschermt? De voorstelling, die de afgevaardigde H e 1 s d i n g e n bij de behandeling zijner bekende motie in de vergadering van de Tweede Kamer van 6 Maart

14

Sluiten