Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verval en 4°. door vermindering van het aantal strafvonnissen.

Als derde bij uitstek gunstige werking van het stelsel van jachtcomplexen moet genoemd worden de mogelijkheid, die zij openstelt, om te komen tot eene deugdelijke wildschaderegeling. Het is ook hier de plaats niet, om dieper in dat vraagstuk door te dringen; toch mag ik niet nalaten, er de aandacht op te vestigen, dat in het complexen-stelsel een afdoend antwoord gegeven wordt op de moeilijke vraag, die reeds boven aangeroerd werd, wie de tot betaling der schadevergoeding verplichte persoon moet zijn. Onder de werking van dit stelsel ligt het als het ware voor de hand, dat de benadeelde gebruiker van den grond het complex aanspreekt, zoodat de door hem geleden schade over alle ingelanden kadastraalsgewijze wordt omgeslagen. Het jachtcomplex kan dan misschien — dit zal afhangen van de regeling van het pachtcontract — op zijne beurt verhaal zoeken bij zijn jachtpachter. In verband met de groote schade, die sommige soorten van wild toebrengen aan veldvruchten en houtgewas, kan niet ontkend worden, dat het voordeel, dat eene deugdelijke regeling der wildschadevergoeding in dit stelsel mogelijk is, niet gering is te schatten.

Ik voerde boven reeds ter loops aan, hoe de grondeigenaar onder het jachtcomplexen-stelsel geldelijk bij de jacht geïnteresseerd wordt. Ook dit voordeel van het stelsel is eene nadere beschouwing overwaard. De jachtpacht-sommen, die onder de werking van het stelsel in quaestie in het Duitsche Rijk en in Oostenrijk verkregen worden, bereiken vaak eene ongekende hoogte, zoodat bij kadastrale of andere verdeeling de grondeigenaren er eene niet onaanzienlijke bron van inkomsten door verkrijgen

De voordeelen, verbonden aan het complexen-stelsel, zijn dus voorzeker niet gering te schatten. In het afgetrokkene beschouwd, afgezien van een bepaalden volksaard, zal het wel geene bestrijding ontmoeten, dat de Duitsche regeling werkelijk doeltreffend is. De groote vraag blijft echter: ver-

Sluiten