Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jachtgebied kleiner is dan de door den wetgever vooropgestelde minimum-oppervlakte. De aansluiting bij een of meer aangrenzende jachtgebieden ligt ongetwijfeld het meest voor de hand, maar brengt toch dit euvel mede, dat daardoor de mogelijkheid wordt in het leven geroepen, dat eengronden-complex, dat bijna aan de vereischte minimum-oppervlakte voldoet, wordt aangesloten aan een complex van reeds buitensporige grootte, zoodat eene eenigszins gelijkmatige verdeeling van den grond in jachtgebieden daardoor niet wordt bevorderd. De meeste andere oplossingen, die wij in de buitenlandsche wetten aantreffen, komen zoozeer in strijd met de grondbeginselen van het complexen-stelsel, dat zij daarin reeds hare veroordeeling vinden; zoo bijvoorbeeld de aansluiting aan een plaatselijk verwijderd jachtcomplex of de vorming van een bijzonder complex van minder dan de vereischte grootte. De voorkeur verdient dan nog eer eene uit de vele oplossingen, die de Pruisische wet zich in volgorde denkt, namelijk dat het te kleine complex in vereeniging met stukken van aangrenzende gemeenten een bijzonder jachtgebied van de vereischte grootte vormt. Toch kleeft aan deze oplossing het euvel, dat zij in strijd komt met eene der grondzuilen van het DuitschOostenrijksche systeem: het gemeentelijk territoriale beginsel.

Eenige gelijkmatigheid in de grootte der jachtgebieden zelfs in dezelfde streek is bij eene complexen-regeling op gemeentelijken grondslag bovendien niet te verwachten. Het zou ongetwijfeld onverdedigbaar zijn, om te eischen, dat alle jachtcomplexen in het geheele land even groot of zelfs bijna even groot moeten zijn; daarvoor loopen de gronden in de verschillende provinciën, zelfs van een klein land als Nederland, onderling te zeer uiteen. Zulke groote en geheel en al ongemotiveerde verschillen in oppervlakte echter, als zich bij de gemeentelijke jachtcomplexen voordoen, zijn aan den anderen kant toch ook niet gewenscht.

Ook de lijn harer grenzen heeft de gemeenten niet voor-

Sluiten