Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschikt, om economische jachtgebieden te zijn. Vaak op de grilligste wijze gevormd, zijn zij in den regel juist het tegendeel van hetgeen men mag eischen van een jachtgebied, indien de mogelijkheid eener economische uitoefening van de jacht daarbij de toetssteen is. En geen wonder! De gemeenten zijn een zuiver historisch product in onze staatsinrichting, terwijl de jachtcomplexen daarentegen, evenals de waterschappen moeten zijn publiekrechtelijke lichamen, gevormd met het oog op eene bepaalde functie en daarom aan de eischen dier functie dienstbaar gemaakt.

Om al deze redenen is het zoo'n tastbare vergissing geweest, dat de buitenlandsche wetgevers de complexen-regeling verbonden aan de gemeente-territoiren. Geene andere reden heeft die wetgevers dan ook daartoe kunnen verleiden dan het feit, dat zij hier eene reeds bestaande indeeling van het land in locale eenheden vonden en voor hun doel konden gebruiken, en bovenal, dat de gemeentebesturen ook als organen van het jachtcomplex konden aangewend worden. Toen voor de complexen-regeling publiekrechtelijke lichamen met een bestuur moesten geschapen worden, hebben de Duitsche en Oostenrijksche wetgevers zonder meer de gemeentegebieden met hunne besturen daarvoor overgenomen, zonder er evenwel aan te denken, dat zij daardoor het grondbeginsel der regeling, die zij wilden invoeren, geweld aandeden. In de wetten, waar het gemeentebestuur als orgaan van het jachtcomplex niet is overgenomen, is de ratio voor de gemeentegebieden als basis voor de complexenregeling uiteraard nog verder te zoeken.

Een groot bezwaar, dat verbonden is aan de gemeentelijke jachtcomplexen juist wegens hunne grillige vormen, is het feit, dat de enclave-quaestie zich daar met dubbele

kracht doet gevoelen.

Er is alles tegen en niets voor, om de jachtcomplexenvorming vast te knoopen aan de gemeentelijke indeeling van het land. Dit is evenwel een zuiver negatief resultaat en

Sluiten