Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefening der jacht mogelijk is. Wel is waar leggen verschillende buitenlandsche wetten dezen minimum-eisch alleen op bij privatieve jachten en niet bij jachtcomplexen, maai dat neemt niet weg, dat het niet stellen van zoo n eisch bij de deelcomplexen dubbel onlogisch wordt. Het ontbreken daarvan bij de gemeentelijke jachtcomplexen was dan nog te verklaren, zooal niet te verdedigen, uit het vasthouden van den wetgever aan de gemeente-grenzen en het daaraan zelfs de voorkeur geven boven het voortbouwen op den economischen grondslag van de wet. Deze grond verdwijnt echter bij de deelcomplexen. Indien de wet eenmaal decreteert, dat op terreinen, die kleiner zijn dan eene bepaalde oppervlakte, geene economische uitoefening der jacht mogelijk is, dan is daarmede natuurlijk tevens uitgemaakt, dat ook de deelcomplexen niet kleiner mogen zijn, daar ook deze in de eerste plaats moeten voldoen aan den eisch, dat eene economische uitoefening der jacht er mogelijk is. Werd deze eisch niet gesteld, dan zouden zich, zij het ook in eenigszins verzwakte mate, spoedig verschillende nadeelen doen gevoelen, die het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel kenmerken. Aan den anderen kant is het onlogisch en onverklaarbaar, dat sommige wetgevers eene grootere oppervlakte eischen voor deelcomplexen dan voor de privatieve jachten en jachtcomplexen. Onlogisch ook is het standpunt, waarop enkele wetten zich stellen, dat wel eene minimum-oppeivlakte voor deelcomplexen wordt geëischt, gelijkstaande met die voor de privatieve jachten en jachtcomplexen, maar dat daarnaast de beperking wordt in het leven geroepen, dat de onderverdeeling van het gemeentelijke jaclitcomplex niet onbegrensd mag plaats vinden. Is de minimum-grootte eenmaal aangenomen, dan moet de wetgever ook de consequentie aanvaarden, dat een desnoods onbeperkt aantal deelcomplexen wordt gevormd, mits aan dien minimum-eisch zij voldaan. Laat de wetgever die onbeperkte onderverdeeling niet toe, dan verminkt hij de logica van de opgezette be-

Sluiten