Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paling. Wat is de reden van het toelaten van deelcomplexen? Geene andere dan dat zich locale omstandigheden kannen voordoen, die deze splitsing wenschelijk maken. Deze verdeeling nu laat de wetgever over aan de organen der jachtcomplexen, omdat hij niet alle plaatselijke gevallen kan voorzien, maar toch weet, dat zij zich ongetwijfeld zullen vertoonen. Door nu evenwel het aantal deelcomplexen te beperken tot een maximum-aantal, neemt de wetgever feitelijk voor een deel met de eene hand terug, wat hij met de andere gaf.

De vraag zou kunnen rijzen, of eene onderverdeeling van een jachtcomplex in deelcomplexen in het algemeen wel aanbeveling verdient en in eene nieuwe Nederlandsche jachtrechts-regeling uit de buitenlandsche wetten moet worden overgenomen, daar de Kroon, wanneer zij jachtcomplexen in het leven roept, daarmede van zelf uitmaakt, dat in loco de uitoefening der jacht op een kleiner gebied oneconomisch is. Hoeveel ook bij oppervlakkige beschouwing voor deze opvatting te zeggen schijnt te zijn, gaat zij in hare algemeenheid niet op. De mogelijkheid toch bestaat, dat bij de indeeling in jachtcomplexen bij de Kroon het streven voorzit, om zooveel mogelijk groote complexen te vormen, ter vereenvoudiging der administratie en ter vermijding van daaraan verbonden overbodige kosten. Is dat het geval, dan bestaat de mogelijkheid, dat de verpachting van de jacht op een door de Kroon gevormd jachtcomplex in zijn geheel aan bezwaren onderhevig blijkt te zijn, terwijl bij splitsing naar verhouding grootere jachtpachtsommen zijn te bedingen. Zoo kan ook de wenschelijkheid, om de jacht in een gedeelte van het jachtcomplex te laten rusten, met het doel, om de wildstand daar eens op zijn verhaal te laten komen, eene splitsing van het complex in verschillende jachtperceelen raadzaam maken. Bij het oplossen dezer quaestie moet de wetgever het oog streng gericht houden op de grondslagen der wet, hij moet eene onbegrensde verdeeling

Sluiten