Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangen van het jachtcomplex laat leiden. Daartegen moet natuurlijk eene voorziening worden getroffen. De vergadering der ingelanden toch, uiteraard een log lichaam, dat slechts met moeite in beweging kan worden gebracht en daarom zooveel mogelijk buiten de loopende dagelijksche zaken moet worden gehouden, zou het bestuur eerst als het te laat was ter verantwoording kunnen roepen en op de vingers kunnen tikken. Daarom moet naar eene andere veiligheidsklep worden omgezien en het meest ligt dan voor de hand het toezicht van een hooger orgaan. Dat orgaan zal moeten nagaan, of de afwijking van den wettelijken regel, dat de jachtverpachting in het openbaar behoort te geschieden, wordt ingegeven door een juist inzicht in de belangen van het jachtcomplex en of geene andere motieven het bestuur tot zijn besluit hebben geleid. De autoriteit, die als het ware van zelf hiervoor is aangewezen, is het college van de Gedeputeerde Staten, dat, bekend met de locale toestanden, ook belast is met het toezicht op de gemeentebesturen en op de besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders. Een besluit van het bestuur van het jachtcomplex tot ondershandsche jachtverpachting moet daarom onderworpen worden aan de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten.

Bij de verpachting der jacht in een jachtcomplex of in een zijner deelen kunnen natuurlijk allerlei voorwaarden worden gesteld; zoo in het belang van den wildstand, betreffende het schieten van wild in het laatste pachtjaar, omtrent het in acht nemen van schoondagen, de betaling der pachtgelden en zoovele andere. Deze voorwaarden, die, evenals de verpachting zelf, eenigen tijd te voren ter algemeene kennis moeten worden gebracht, worden uiteraard opgesteld door het orgaan, dat met de verpachting der jacht belast is, ook zonder dat de wet van deze werkzaamheid nog eens uitdrukkelijk melding maakt.

Sluiten