Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jacht in eigen beheer te nemen en zijn jachtgebied te doen bejagen door een of meer door het bestuur benoemde en door het complex bezoldigde jagers. Ten aanzien van het aantal dezer jagers geldt weer hetzelfde als ten aanzien van het aantal deelcomplexen en jachtpachters: het maximumaantal moet niet vastgelegd worden in de wet, maar moet afhankelijk gemaakt worden van de oppervlakte van het betreffende complex in verband met de door de wet voor de complexen geëischte minimum-oppervlakte. Werd deze bepaling niet in de wet opgenomen, dan zou een bestuur wel eens de belangen van het oogenblik kunnen doen praevaleeren boven die van de toekomst en eenvoudig roofjacht doen plegen. Alles wat de aangestelde jagers schieten behoort natuurlijk aan het complex en wordt door het complex ten bate van de ingelanden verkocht of op andere wijze te gelde gemaakt.

De derde wijze van regeling van de jacht in een complex bestaat in het laten rusten der jacht, met het doel, om den in een tijdperk van depressie verkeerenden wildstand te cultiveeren en daardoor in de volgende jaren des te grootere jachtpachtsommen of opbrengsten van de door aangestelde jagers uitgeoefende jacht binnen te krijgen.

Wat gebeurt er met de geldelijke voordeelen uit de jacht, die hetzij in den vorm van jachtpachtgelden, hetzij in dien van opbrengst van den verkoop van den jachtbuit der aangestelde jagers in eersten aanleg in de kas van het complex wordt gestort? Zooals wij boven zagen, worden de gelden in de meeste landen, nadat zij in de gemeentekas gestort zijn, na aftrek van de gewone kosten van administratie van het complex, zooals de bezoldiging van den secretaris, de bezoldiging van den aangestelden jager, de kosten, verbonden aan eene openbare verpachting der jacht, enz., verdeeld onder de ingelanden. Slechts in enkele staten komt de op-

Sluiten