Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook die voor de vergaderingen van de besturen der jachtcomplexen worden vastgesteld door de organen zelf, die het betreft. Ter voorkoming van minder gewenschte toestanden evenwel verdient het aanbeveling, om ook hier weer de goedkeuring te eischen van het college van de Gedepu-

O D

teerde Staten.

De vergaderingen en werkzaamheden van de gezamenlijke ingelanden hebben wij zoo doende teruggebracht tot een minimum: het kiezen van de bestuursleden en het vaststellen van eene instructie voor het bestuur. Toch zal aan deze algemeene ingelanden-vergadering nog moeten worden opgedragen de vaststelling van de inkomsten en uitgaven van het complex, de daaruit voortvloeiende décharge van het bestuur en van den secretaris-penningmeester en het vaststellen van haar reglement van orde, onder goedkeuring van

de Gedeputeerde Staten.

Als orgaan, belast met het toezicht op de jachtcomplexen en hunne besturen, hebben wij ons gedacht de Gedeputeerde Staten en verschillende besluiten van de bestuiendei jachtcomplexen hebben wij onderworpen aan de goedkeuring van dit college. Toch moet daarmede dit toezicht niet uitgeput zijn. Behalve de genoemde aan de goedkeuring onderworpen besluiten, kan het bestuur van een jachtcomplex verschillende handelingen verrichten en besluiten nemen, waardoor de belangen van het complex en zijne ingelanden ten zeerste in het gedrang zouden komen. Daartegen moet natuurlijk gewaakt worden en ook daarop moeten de Gedeputeerde Staten toezicht kunnen uitoefenen, evenwel niet door een goedkeurings- maar door een vernietigingsrecht wegens strijd hetzij met de wet, hetzij met het algemeen belang. Door alle besluiten van de besturen der jachtcomplexen te onderwerpen gedeeltelijk aan het goedkeurings-, gedeeltelijk aan het vernietigingsrecht van de Gedeputeerde Staten, wordt eene goede gestie van het jachtcomplex wel het best verzekerd.

Sluiten