Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aantal kubieke voet ruimte in de kamer tot het aantal daar op een zelfden tijd werkzame personen in een geringere verhouding staat dan van 400 kubieke voet per persoon.

DEEL VI: Huisindustrie

Sectie

107. Met betrekking tot personen, werkzaam in sommige soorten van werk, zooals te zijner tijd door speciaal voorschrift van den Secretaris van Staat aan te wijzen is,

1. moeten de ondernemers van fabrieken en werkplaatsen, zoowrel als de tusschenpersonen door hen voor de exploitatie hunner inrichtingen te werk gesteld :

a. lijsten houden, overeenkomstig de voorgeschreven vorm en wijze en de gewensclite inlichtingen bevattend, waarop de namen en adressen vermeld moeten worden, van alle personen door hen voor de exploitatie hunner fabriek of werkplaats als arbeider of tu-schenpersoon buiten hunne fabriek te werk gesteld en de plaatsen, waar deze werken ;

b. den inspecteur zulke afschriften of uittreksels dezer lijsten zenden, als door hem van tijd tot tijd verlangd zal worden ;

c. telken jare voor of op den isten Februari enden isten Augustus een afschrift dezer lijsten aan het hoofd van het district, waarin de fabriek of werkplaats gelegen is, doen toekomen.

2. De districtsbesturen laten de overeenkomstig deze sectie ontvangen lijsten onderzoeken en geven, wanneer op de lijst personen voorkomen, wier werkplaats buiten het district valt, de namen en adressen dezer arbeiders op aan het districtsbestuur, waaronder genoemde werkplaats wel valt.

3. De door de leiders van ondernemingen of tusschen-

Sluiten